Profilowanie stanowisk:
Twoja Firma chce zatrudnić kolejnych pracowników i zastanawiasz się jakie kompetencje, kwalifikacje lub uprawnienia powinni oni posiadać i jak szeroki zakres obowiązków i uprawnień powinieneś im powierzyć?

Dzięki Profilowaniu Stanowiska możesz przeanalizować swoje potrzeby w tym zakresie oraz stworzyć profil optymalny dla Twojej Firmy.

 • Sprawdzimy, jakich kompetencji i kwalifikacji, w podobnych sytuacjach, poszukują Twoi konkurenci (wywiad środowiskowy),
 • Wspólnie opracujemy profil stanowiska, ze szczegółowym zakresem zdań i odpowiedzialności oraz schematem raportowania i komunikacji wewnętrznej,
 • Stworzymy koszyk kompetencji – kluczowych czynników sukcesu, na tym stanowisku (model kompetencyjny),
 • Opracujemy koncepcję zarządzania tym stanowiskiem oraz plan rozwoju zawodowego osoby, na nim zatrudnionej.
Studium wykonalności:
Zanim Twoja Firma zdecyduje się na rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego (a więc zanim poniesiecie koszty z tym związane), dzięki usłudze Studium Wykonalności, masz szansę sprawdzić, na ile realne jest zakończenia tego procesu z sukcesem. 

Przeprowadzenie projektu rekrutacyjnego stanie się prostsze, tańsze i zdecydowanie mniej czasochłonne, gdy pozyskasz informacje:

 • Czy i gdzie na rynku zatrudnione są osoby o pożądanych kwalifikacjach? (… czy może odpowiedniego kandydata należy szukać poza rynkiem lokalnym?),
 • Czy oferta Twojej Firmy jest wystarczająco atrakcyjna? (… a może, w rzeczywistości, jesteście zbyt rozrzutni, a odpowiedniego pracownika będzie można pozyskać taniej?),
 • Czy renoma Twojej Firmy sprawia, że kandydaci sami znajdują drogę do jej drzwi? (… a może trzeba będzie motywować ich w sposób szczególny, aby dołączyli do Twojego Zespołu?),
 • Czy pozycja, oferowanego stanowiska, w strukturze Twojej Firmy oraz wynikający z niej system raportowania przyciągną potencjalnych pracowników? (… a może warto rozważyć zmianę pozycji w strukturze lub przyznanie większej autonomii działania?),
 • Czy przyjęta, przez Twoją Firmę, strategia poszukiwań, stosowane narzędzia weryfikacji oraz tryb doboru i selekcji kandydatów są odpowiednio dobrane do projektu? (… a może będą generować jedynie koszty, nie przynosząc spodziewanego efektu?),
 • Czy to dobry moment na przeprowadzenie projektu rekrutacyjnego? (… Może należy się wstrzymać lub przyspieszyć działania, aby oferta nie trafiła w próżnię).
Rekrutacja bezpośrednia:
O ile tradycyjne działania rekrutacyjne trafiają, zazwyczaj, do osób poszukujących pracy, o tyle metoda Direct Search pozwoli Twojej Firmie dotrzeć do osób aktywnych zawodowo, odnoszących sukcesy, zdeterminowanych i zmotywowanych do działania a więc najlepszych, najskuteczniejszych w branży.

Istnieje szereg korzyści płynących z prowadzenia projektów rekrutacyjnych tą metodą:

 • Znacznie wyższe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu rekrutacyjnego, niż przy wykorzystaniu tradycyjnych, biernych metod poszukiwań,
 • Lepsza „jakość” kandydatów – działania Direct Search trafiają do osób aktywnych zawodowo i odnoszących sukcesy,
 • Skrócenie czasu realizacji projektu rekrutacyjnego – działania podejmowane są celowo, w oparciu o ściśle określone kryteria, w sprecyzowanym środowisku,
 • Utajnienie własnych, korporacyjnych działań rozwojowych – projekty, tego typu, mają zazwyczaj charakter poufny,
 • Ograniczenie ryzyka zatrudnienia, w wyniku pełniejszej weryfikacji, selekcji i oceny potencjalnych kandydatów – projekty Direct Search są realizowane przez profesjonalny zespół doradców HR, przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi diagnostycznych,
 • Ograniczenie wydatków związanych z prowadzeniem projektów rekrutacyjnych – wykorzystanie profesjonalnych firm doradczych HR prowadzi do obniżenia kosztów stałych, związanych z utrzymywaniem własnych zespołów rekrutacyjnych,
 • Pozyskanie niezwykle cennych informacji z rynku pracy – zmian zachodzących na rynku, dostępności wykwalifikowanych kadr, poziomu wynagrodzeń na analogicznych stanowiskach, własnej pozycji na rynku pracy (marki pracodawcy),
 • Objęcie zatrudnionych kandydatów systemem gwarancyjnym (zwykle od 3 do 12 mies.). W przypadku jeśli nie spełnią pokładanych w nich nadziei, nasze firma ponownie realizuje projekt rekrutacyjny, nieodpłatnie.
Ocena kompetencji:
Zastanawiasz się jak właściwie zweryfikować kompetencje poszczególnych kandydatów? – np. elastyczność i zdolności adaptacyjne, umiejętność podejmowania decyzji i związanego z nimi ryzyka, samodzielność i autonomiczność działania, kreatywność i umiejętność tworzenia wartości dodanych, zdolność do przejmowania obowiązków i brania odpowiedzialności. Samo interview zapewne nie rozwieje wszystkich wątpliwości. Zastosowanie szerokiego spektrum metod Oceny Kompetencji (Assessment Center) pozwoli Twojej Firmie na precyzyjną weryfikację poziomu zgodności kandydata, z przyjętym profilem kompetencyjnym.

Przygotowując i wykorzystując, z naszą pomocą, odpowiednie narzędzia diagnostyczne:

 • Ograniczysz ryzyko decyzyjne a w konsekwencji zredukujesz nieprzewidziane koszty, związane z rekrutacją,
 • Ograniczysz wpływ subiektywnych czynników oceny – zobiektywizujesz podstawy własnych decyzji,
 • Właściwie oceniając kompetencje, ograniczysz koszty i czas wdrożenia nowego pracownika do pracy,
 • Zbudujesz kulturę organizacyjną Twojej Firmy w oparciu o jednolite, jasne, zobiektywizowane i wspólne dla wszystkich kryteria oceny, dając poczucie równych praw i szans w procesach rekrutacyjnych, promocyjnych i sukcesyjnych.

 

Rekomendują nas