Budowa modeli kompetencyjnych:

Celem nadrzędnym budowy Modelu Kompetencyjnego, jest stworzenie jednolitej, czytelnej mapy pożądanych kompetencji pracowników i wynikających z nich, konkretnych zachowań (tzw. kluczowych czynników sukcesu). Model Kompetencyjny umożliwi Ci weryfikację, dobór, ocenę i rozwój pracowników, na poszczególnych stanowiskach, w Twojej Firmie.

Wybrane cele bezpośrednie:
 • Budowa kultury organizacyjnej firmy,
 • Przygotowanie dokładnych opisów stanowisk z uwzględnieniem poziomów kompetencyjnych,
 • Przygotowanie i wykorzystanie w praktyce metod oraz narzędzi rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o kompetencje (wzorce zachowań),
 • Przygotowanie i przeprowadzenie ośrodków oceny i ośrodków rozwoju (Assessment / Development Center),
 • Przygotowanie i przeprowadzenie audytów kompetencyjnych (weryfikacji rozwoju kompetencji w czasie).
Wybrane cele pośrednie:
 • Planowanie i przygotowanie ścieżek rozwoju kompetencji (szkoleń, warsztatów, projektów coachingowo-mentoringowych, itp),
 • Planowanie ścieżek kariery,
 • Opracowanie i przygotowanie planów sukcesji,
 • Opracowanie systemów motywacyjnych,
 • Przygotowanie systemów okresowej oceny pracowników (SOOP).
Audyt kompetencyjny (Development Center):
Audyt Kompetencyjny (Development Center, Ośrodek Rozwoju), pozwoli Ci ocenić poziom pożądanych kompetencji, u poszczególnych pracowników Twojej Firmy. Zaawansowane narzędzia diagnostyczne (m.in. testy psychometryczne, ćwiczenia indywidualne lub grupowe, prezentacje indywidualne, studium przypadku, zadania typ „in-basket”, wywiady behawioralne, itp.), oparte o przyjęty Model Kompetencyjny, umożliwią wnikliwą i kompleksową ocenę potencjału Twoich pracowników a w konsekwencji pomogą w:
 • Ustaleniu ich indywidualnych ścieżek kariery i kierunków rozwoju zawodowego,
 • Stworzeniu planów sukcesji wewnątrz poszczególnych działów,
 • Wyłonieniu i promocji talentów (pracowników o największym potencjale),
 • Planowaniu programów rozwojowych (szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, projektów coachingowo-mentoringowych, itp.).
Budowa systemów okresowej oceny pracowników (SOOP):

System okresowej oceny pracowników (SOOP) to zindywidualizowany tryb oraz zespół mierników poziomu realizacji zadań w Twojej Firmie oraz swoisty drogowskaz dla pracowników i menedżerów. Wdrożenie SOOP umożliwi Ci obiektywną ocenę ich bieżących działań oraz wyznaczanie celów zawodowych na przyszłość.

W oparciu o SOOP możliwe jest m.in.:
 • Zobiektywizowanie i ujednolicenie kryteriów oceny pracowników (wyeliminowanie subiektywnych opinii menedżerów),
 • Wprowadzenie jasnych kryteriów bieżącej autoanalizy i autooceny pracowników,
 • Dokonywanie ocen rozwoju kompetencji i efektywności pracy pracowników w czasie (na bieżąco),
 • Racjonalizacja i zindywidualizowanie systemu wynagrodzeń i systemów motywacyjnych (bazujących na realnych efektach pracy),
 • Stworzenie planów zastępstw i sukcesji wewnątrz poszczególnych działów,
 • Wyłanianie i promowanie liderów (pracowników o największym potencjale i osiągnięciach),
 • Tworzenie programów rozwojowych (szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, projektów coachingowo-mentoringowych, itp.).
Mentoring biznesowy:
W otaczającym Cię, dynamicznym, nieprzewidywalnym otoczeniu wyzwania zawodowe pojawiają się z dnia na dzień a rozwiązania potrzebne są tu i teraz. Tradycyjne metody podnoszenia kompetencji i uzupełniania wiedzy, jak kursy i szkolenia, nie dość, że wydają się zazwyczaj spóźnione i mało dopasowane do Twoich potrzeb, to jeszcze nie dają odpowiedzi na konkretne pytania, przed jakimi stoisz Ty i Twoja Firma.

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzą nasze programy Mentoringowe (Programy Wsparcia Menedżerów), umożliwiające wspólną, interwencyjną pracę nad konkretnymi, ważnymi dla Ciebie zagadnieniami oraz rozwój pożądanych kompetencji na bieżąco. Ponadto Mentoring daje możliwość ciągłej konsultacji podejmowanych przez Ciebie kroków biznesowych, z niezależnym konsultantem/mentorem, co w znaczący sposób ogranicza, ponoszone ryzyko decyzyjne.

Coaching biznesowy:
Traktujemy Coaching jako permanentny proces tworzenie przestrzeni, w której pojawiają się wizje nowych możliwości. Staramy się inspirować innych do urzeczywistniania tych wizji, a więc do angażowania się w proces twórczy, zmierzający do realizacji marzeń. Dla nas Coaching jest sztuką słuchania i wspierania ludzi, w taki sposób, aby z rosnącą świadomością, sami stawiali sobie istotne pytania, po czym znajdowali rozwiązania i odpowiedzi.

Rozpoczynając proces coaching’owy (posiadamy akredytację ICC), wybieramy się z Tobą w podróż, której celem jest samospełnienie oraz życie w zgodzie ze sobą i otaczającym światem.

Szkolenia zamknięte:
Specjalnie dla Ciebie i Twojej Firmy możemy przygotować i poprowadzić dedykowane szkolenia zamknięte, prowadzone przez doświadczonych i uznanych trenerów biznesu, z zakresu m.in.:
 • Budowanie autorytetu (marki) menedżera,
 • New Management – ewolucja roli menedżera i technik zarządczych,
 • Motywowanie pracowników,
 • Coaching i mentoring pracowników,
 • Zarządzanie procesem zmian w organizacji,
 • Rekrutowanie i rozwój pracowników,
 • Delegowanie zadań oraz kaskadowanie praw i obowiązków,
 • Udzielanie informacji zwrotnych,
 • Teambuilding (tworzenie planów integracyjnych w organizacji),
 • Zarządzanie poprzez proces vs. zarządzanie poprzez cele (koncepcje mieszane),
 • Zarządzanie grupami roboczymi i procesami poprzez grupy robocze,
 • Zarządzanie strategiczne: tworzenie planów strategicznych, planów taktycznych, planów realizacji,
 • Zarządzanie P&L – tworzenie prognoz i budżetów oraz weryfikacja ich realizacji,
 • Podejmowanie decyzji (kalkulacja i przejmowanie ryzyka biznesowego),
 • Sprzedaż i budowanie relacji biznesowych,
 • Wystąpienia publiczne i medialne,
 • Sztuka wysławiania się – retoryka i erystyka,
 • Warsztaty rozwoju osobistego – ciało, umysł, emocje,
 • Wywieranie wpływu i przeciwdziałanie manipulacji,
 • Inne.
Budowa marki pracodawcy (Employer branding):

Przy wyrównanym dostępie do nowoczesnych technologii i braku większych różnic w funkcjonalności i jakości produktów, to ludzie; ich wiedza, doświadczenie, kreatywność, elastyczność, umiejętność podejmowania decyzji oraz zaangażowanie i inicjatywa będą decydować o przewadze konkurencyjnej Twojej Firmy.

Dobry pracownik jest obecnie najbardziej pożądanym, najcenniejszym zasobem dla organizacji, co powoduje, że jego pozyskanie staje się coraz trudniejsze, a utrata, coraz bardziej niebezpieczna i kosztowna. Aby sprostać oczekiwaniom pracowników, firmy intensyfikują swoje działania na rynku pracy, nieustannie uatrakcyjniając ofertę i poprawiając swój wizerunek. Dlatego, w walce o najlepszych pracowników, korporacje coraz częściej sięgają do arsenału środków tradycyjnie związanych z obszarem marketingu i Public Relations, tworząc i wdrażając przemyślane rozwiązania i kampanie informacyjne, z nimi związane.

Decydując się na opracowanie i wdrożenie programu tego typu, masz szansę na na poprawę lub podtrzymanie pozytywnego wizerunku Twojej Firmy, co znacząco wpłynie m.in. na:
 • Ograniczenie fluktuacji kadr, poprzez zwiększenie poczucia lojalności pracowników,
 • Utożsamianie się pracowników z kulturą organizacyjną firmy i jej strategią, a przez to wzrost efektywności ich działania i poczucia odpowiedzialności za organizację,
 • Redukcję kosztów pozyskania nowych pracowników (zmniejszenie wydatków na procesy rekrutacyjne i racjonalizację poziomu oferowanych wynagrodzeń),
 • Poprawę percepcji marki firmy i oferowanych przez nią produktów lub usług.
Rekomendują nas